Formirane obavezne komisije, odbori i kancelarije SAAF-a

742

Srpska asocijacija SAAF je na osnovu člana 63. Statuta bila u obavezi da imenuje stalne i povremene oblike organizovanja. S tim u skladu, formirana su nova radna tela:

  • Komisija za razvoj takmičenja,
  • Kancelarija reprezentacije Srbije,
  • Marketinški tim,
  • Komisija za rekreativni i školski sport,
  • Komisija za pravna pitanja,
  • Zdravstvena komisija,
  • Udruženje sudija američkog fudbala i,
  • Udruženje trenera američkog fudbala.

Osnivanjem Udruženja sudija američkog fudbala u okviru SAAF-a, sudije postaju deo SAAF-a sa svim pravima i obavezama koje proizilaze iz Statuta i svih pravilnika SAAF-a.

Nadležnosti i rad stalnih oblika organizovanja bliže se uređuju odgovarajućim odlukama Upravnog odbora. Mandat članova komisija traje dve godine, a na zahtev predsednika Upravni odbor SAAF-a razrešava i imenuje nove članove komisija.